Kazalniki za leto 2016 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)281102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-7,10,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)45,442,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
19,011,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,79,9
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,29,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)12,79,5
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,50,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,60,5
Indeks staranja169,5125,4
Indeks staranja za moške216,2150,7
Indeks staranja za ženske128,5101,6
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)72,377,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3539
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1415
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)99100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)99100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
18,612,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
19,410,2
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-4,121,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)53,159,6
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
456410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
4161
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
6480
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
46,253,1
Komunalni odpadki (kg/preb)
347347