Kazalniki za leto 2016 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)104102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-7,00,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,442,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
18,111,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,29,9
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)7,49,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,99,5
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,50,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,50,5
Indeks staranja128,3125,4
Indeks staranja za moške142,2150,7
Indeks staranja za ženske113,2101,6
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)82,877,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3439
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1015
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)88100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)90100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
20,812,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
15,610,2
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)33,321,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)51,359,6
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
332410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
8461
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9880
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
53,753,1
Komunalni odpadki (kg/preb)
228347