Kazalniki za leto 2016 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)151102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,40,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)44,942,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
11,711,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,29,9
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,89,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)20,89,5
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-9,00,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)10,40,5
Indeks staranja156,0125,4
Indeks staranja za moške195,4150,7
Indeks staranja za ženske121,2101,6
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)80,177,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)2939
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)815
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)104100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)104100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
13,512,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,210,2
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)31,521,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)58,059,6
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
379410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5161
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7380
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
48,853,1
Komunalni odpadki (kg/preb)
293347