Kazalniki za leto 2016 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)178102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-11,50,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,942,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
8,911,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,59,9
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,09,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,99,5
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,90,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-10,50,5
Indeks staranja104,2125,4
Indeks staranja za moške125,0150,7
Indeks staranja za ženske86,0101,6
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)79,577,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4539
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1715
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)78100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)81100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
10,712,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
7,410,2
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)45,721,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)62,359,6
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
372410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7161
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9280
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
55,653,1
Komunalni odpadki (kg/preb)
239347