Kazalniki za leto 2016 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)95102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,60,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,942,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
12,211,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,69,9
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,79,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,89,5
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,20,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,60,5
Indeks staranja105,2125,4
Indeks staranja za moške128,8150,7
Indeks staranja za ženske83,3101,6
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)83,677,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3939
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1415
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)86100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)88100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
14,412,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,410,2
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)38,721,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)60,759,6
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
407410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6461
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8180
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
54,653,1
Komunalni odpadki (kg/preb)
251347