Kazalniki za leto 2016 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)130102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,70,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,042,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
12,011,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,89,9
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,89,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,49,5
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,40,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,30,5
Indeks staranja125,4125,4
Indeks staranja za moške143,1150,7
Indeks staranja za ženske106,8101,6
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)74,477,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)2539
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)915
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)86100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)88100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
13,912,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,310,2
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)35,321,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)51,359,6
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
380410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7061
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8880
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
54,153,1
Komunalni odpadki (kg/preb)
352347