Kazalniki za leto 2016 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)213102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,60,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,542,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
6,111,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,49,9
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,49,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)6,59,5
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,80,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-6,40,5
Indeks staranja93,6125,4
Indeks staranja za moške108,1150,7
Indeks staranja za ženske80,1101,6
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)76,877,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4439
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1615
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)99100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)98100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
7,412,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
5,110,2
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)45,621,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)64,259,6
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
318410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
8161
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
10380
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
58,253,1
Komunalni odpadki (kg/preb)
470347