Kazalniki za leto 2016 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)53102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-21,70,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,642,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
12,011,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,99,9
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,49,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,89,5
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,50,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-19,20,5
Indeks staranja119,8125,4
Indeks staranja za moške144,1150,7
Indeks staranja za ženske96,7101,6
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)77,677,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3639
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1715
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)93100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)96100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
15,212,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,310,2
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)63,321,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)57,659,6
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
436410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5761
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7980
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
54,653,1
Komunalni odpadki (kg/preb)
154347