Kazalniki za leto 2016 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)56102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-12,60,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,342,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
14,711,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,59,9
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,29,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)12,39,5
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,10,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-11,60,5
Indeks staranja110,0125,4
Indeks staranja za moške133,9150,7
Indeks staranja za ženske87,2101,6
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)70,177,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3539
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1415
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)87100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)90100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
17,512,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
12,410,2
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)40,821,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)53,859,6
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
431410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6661
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8180
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
57,153,1
Komunalni odpadki (kg/preb)
274347