Kazalniki za leto 2016 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)135102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,20,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,542,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
7,511,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,29,9
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)12,29,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)6,39,5
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)6,00,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,80,5
Indeks staranja111,2125,4
Indeks staranja za moške126,6150,7
Indeks staranja za ženske96,0101,6
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)84,777,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4139
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1515
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)84100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)86100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
8,612,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
6,610,2
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)30,121,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)63,059,6
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
359410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6561
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9180
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
55,553,1
Komunalni odpadki (kg/preb)
264347