Kazalniki za leto 2016 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)96102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-5,90,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,442,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
10,611,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,69,9
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,19,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,99,5
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,20,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-6,20,5
Indeks staranja113,1125,4
Indeks staranja za moške131,7150,7
Indeks staranja za ženske95,5101,6
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)78,677,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4239
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1715
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)93100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)94100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
12,412,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,110,2
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)35,421,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)59,559,6
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
357410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6761
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9180
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
53,153,1
Komunalni odpadki (kg/preb)
277347