Kazalniki za leto 2016 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)61102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)5,80,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)44,742,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
9,311,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,79,9
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,79,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)13,49,5
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,60,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)9,40,5
Indeks staranja146,2125,4
Indeks staranja za moške172,8150,7
Indeks staranja za ženske121,0101,6
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)73,377,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3339
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1215
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)91100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)93100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
10,212,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,710,2
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)17,621,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)59,759,6
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
446410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6961
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8880
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
60,753,1
Komunalni odpadki (kg/preb)
286347