Kazalniki za leto 2016 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)70102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-11,60,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)44,042,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
12,411,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,99,9
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)6,09,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,39,5
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,30,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-8,20,5
Indeks staranja152,6125,4
Indeks staranja za moške176,0150,7
Indeks staranja za ženske132,0101,6
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)74,577,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4039
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1415
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)81100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)84100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
15,412,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,910,2
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)55,721,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)54,759,6
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
371410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7061
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9180
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
55,653,1
Komunalni odpadki (kg/preb)
233347