Kazalniki za leto 2016 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)117102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-10,40,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)44,442,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
14,911,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,19,9
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)7,89,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,69,5
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,80,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-7,60,5
Indeks staranja151,5125,4
Indeks staranja za moške185,9150,7
Indeks staranja za ženske122,2101,6
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)73,677,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3139
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1315
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)110100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)109100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
15,412,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
14,410,2
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)6,521,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)55,459,6
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
431410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5561
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7680
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
51,853,1
Komunalni odpadki (kg/preb)
330347