Kazalniki za leto 2016 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)20102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,80,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,542,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
12,711,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,09,9
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,99,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,39,5
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,50,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,40,5
Indeks staranja123,2125,4
Indeks staranja za moške154,7150,7
Indeks staranja za ženske93,4101,6
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)58,077,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3339
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1415
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)85100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)87100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
15,012,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,910,2
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)37,721,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)52,559,6
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
474410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5761
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8380
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
54,053,1
Komunalni odpadki (kg/preb)
2.081347