Kazalniki za leto 2016 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)61102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,70,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,642,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
9,211,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,29,9
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,59,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,09,5
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,50,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,20,5
Indeks staranja107,8125,4
Indeks staranja za moške128,7150,7
Indeks staranja za ženske87,9101,6
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)80,577,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4239
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1715
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)92100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)93100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
10,512,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,210,2
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)28,521,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)64,259,6
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
361410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7161
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9480
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
53,253,1
Komunalni odpadki (kg/preb)
27347