Kazalniki za leto 2016 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)179102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,40,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)44,142,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
10,511,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,49,9
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,89,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,79,5
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,20,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,60,5
Indeks staranja140,1125,4
Indeks staranja za moške153,5150,7
Indeks staranja za ženske126,3101,6
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)74,277,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4039
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1415
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)103100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)103100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
13,012,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,410,2
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)55,121,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)57,359,6
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
398410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5261
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7680
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
51,053,1
Komunalni odpadki (kg/preb)
267347