Kazalniki za leto 2016 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)151102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,90,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)46,142,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
14,411,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,29,9
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,69,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)12,19,5
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,50,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)7,40,5
Indeks staranja191,0125,4
Indeks staranja za moške224,4150,7
Indeks staranja za ženske158,4101,6
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)83,277,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3439
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1315
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)88100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)90100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
15,612,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
13,410,2
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)16,321,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)52,259,6
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
412410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7161
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8680
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
55,353,1
Komunalni odpadki (kg/preb)
402347