Kazalniki za leto 2016 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)82102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-8,90,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)44,342,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
11,611,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,79,9
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)7,59,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,69,5
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,10,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-6,80,5
Indeks staranja150,4125,4
Indeks staranja za moške175,3150,7
Indeks staranja za ženske124,1101,6
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)78,877,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4539
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1415
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)87100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)90100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
13,412,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,010,2
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)34,621,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)60,259,6
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
434410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5761
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7880
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
54,053,1
Komunalni odpadki (kg/preb)
212347