Kazalniki za leto 2016 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)132102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)9,60,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,842,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
8,511,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,69,9
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,09,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,79,5
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,20,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)8,30,5
Indeks staranja97,0125,4
Indeks staranja za moške109,6150,7
Indeks staranja za ženske84,4101,6
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)83,377,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4239
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1415
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)84100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)86100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
10,312,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
6,910,2
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)48,521,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)64,859,6
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
349410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
8261
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
10180
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
52,453,1
Komunalni odpadki (kg/preb)
279347