Kazalniki za leto 2016 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)117102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,30,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)44,742,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
10,111,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,49,9
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,89,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)12,79,5
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,80,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,50,5
Indeks staranja158,8125,4
Indeks staranja za moške178,7150,7
Indeks staranja za ženske137,5101,6
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)72,877,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3639
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1315
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)88100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)90100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
12,712,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
7,910,2
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)59,921,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)56,859,6
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
367410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6061
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8780
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
49,953,1
Komunalni odpadki (kg/preb)
222347