Kazalniki za leto 2016 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)181102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)6,70,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,742,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
10,811,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,09,9
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,79,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)17,19,5
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-6,30,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)13,00,5
Indeks staranja119,1125,4
Indeks staranja za moške147,4150,7
Indeks staranja za ženske92,4101,6
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)87,077,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3539
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1315
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)77100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)80100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
11,712,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,910,2
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)18,921,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)61,059,6
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
357410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7161
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9180
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
53,053,1
Komunalni odpadki (kg/preb)
277347