Kazalniki za leto 2016 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)118102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,30,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)44,842,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
11,511,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,49,9
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)7,09,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)20,39,5
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-13,30,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)15,60,5
Indeks staranja155,9125,4
Indeks staranja za moške198,0150,7
Indeks staranja za ženske115,1101,6
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)82,677,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3339
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1615
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)77100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)80100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
12,712,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,510,2
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)20,621,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)57,359,6
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
398410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5961
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7980
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
51,053,1
Komunalni odpadki (kg/preb)
318347