Kazalniki za leto 2016 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)23102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,00,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)44,042,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
13,011,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,39,9
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,19,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)13,19,5
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,00,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)00,5
Indeks staranja129,7125,4
Indeks staranja za moške149,7150,7
Indeks staranja za ženske111,6101,6
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)59,477,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)2639
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)815
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)82100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)85100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
17,912,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,710,2
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)85,721,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)50,659,6
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
428410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5661
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8180
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
54,653,1
Komunalni odpadki (kg/preb)
266347