Kazalniki za leto 2016 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)55102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)8,70,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,042,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
11,611,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
11,19,9
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,19,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,69,5
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,50,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)7,20,5
Indeks staranja123,1125,4
Indeks staranja za moške148,2150,7
Indeks staranja za ženske101,9101,6
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)82,577,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4039
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1615
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)77100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)79100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
14,912,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,110,2
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)64,521,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)61,059,6
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
571410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5661
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7580
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
56,653,1
Komunalni odpadki (kg/preb)
192347