Kazalniki za leto 2016 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)237102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,70,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,942,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
13,711,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,49,9
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,29,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)14,79,5
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-5,50,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,80,5
Indeks staranja113,3125,4
Indeks staranja za moške133,6150,7
Indeks staranja za ženske93,7101,6
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)73,377,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)2739
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)815
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)72100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)76100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
15,612,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
12,210,2
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)27,921,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)57,559,6
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
304410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
8461
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
11480
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
47,053,1
Komunalni odpadki (kg/preb)
275347