Kazalniki za leto 2016 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)60102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)00,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,542,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
11,611,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,89,9
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,39,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,09,5
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,30,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,30,5
Indeks staranja120,3125,4
Indeks staranja za moške131,2150,7
Indeks staranja za ženske108,8101,6
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)74,277,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4739
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1915
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)95100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)96100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
14,312,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,410,2
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)51,621,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)63,559,6
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
363410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7361
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9080
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
55,053,1
Komunalni odpadki (kg/preb)
390347