Kazalniki za leto 2016 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)294102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,90,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)45,442,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
19,211,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,79,9
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,29,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,89,5
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,60,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,30,5
Indeks staranja169,5125,4
Indeks staranja za moške207,9150,7
Indeks staranja za ženske133,2101,6
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)82,577,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3539
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1515
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)94100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)95100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
20,112,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
18,310,2
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)9,621,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)52,859,6
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
411410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6161
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8380
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
50,753,1
Komunalni odpadki (kg/preb)
497347