Kazalniki za leto 2016 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)76102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,40,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,342,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
11,211,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,89,9
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,19,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,69,5
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,50,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,90,5
Indeks staranja119,5125,4
Indeks staranja za moške142,6150,7
Indeks staranja za ženske98,5101,6
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)79,577,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4739
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1415
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)85100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)88100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
12,512,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,010,2
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)25,521,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)61,959,6
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
375410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7561
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9580
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
54,153,1
Komunalni odpadki (kg/preb)
271347