Kazalniki za leto 2016 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)40102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,70,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)45,242,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
16,011,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,59,9
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,69,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)13,09,5
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,40,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,30,5
Indeks staranja165,6125,4
Indeks staranja za moške211,5150,7
Indeks staranja za ženske124,2101,6
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)77,677,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3539
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1415
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)76100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)80100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
18,912,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
13,610,2
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)39,321,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)54,959,6
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
544410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6061
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8380
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
54,053,1
Komunalni odpadki (kg/preb)
365347