Kazalniki za leto 2016 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)61102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)7,50,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,142,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
6,611,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,69,9
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,99,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,29,5
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,80,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,80,5
Indeks staranja80,2125,4
Indeks staranja za moške91,6150,7
Indeks staranja za ženske69,9101,6
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)62,177,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4339
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1815
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)84100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)87100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
7,012,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
6,210,2
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)13,621,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)63,259,6
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
388410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6561
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8580
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
56,953,1
Komunalni odpadki (kg/preb)
233347