Kazalniki za leto 2016 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)523102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)6,30,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,442,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
12,111,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,69,9
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,99,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)6,99,5
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,00,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,30,5
Indeks staranja134,9125,4
Indeks staranja za moške150,7150,7
Indeks staranja za ženske119,2101,6
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)74,377,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3439
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1615
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)79100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)82100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
13,612,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,710,2
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)27,521,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)58,959,6
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
362410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
8161
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
10180
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
54,753,1
Komunalni odpadki (kg/preb)
344347