Kazalniki za leto 2016 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)8102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-13,60,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)47,242,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
8,511,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,89,9
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)7,49,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,99,5
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,50,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-9,00,5
Indeks staranja204,3125,4
Indeks staranja za moške233,7150,7
Indeks staranja za ženske174,0101,6
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)77,877,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3639
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1415
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)90100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)92100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
8,912,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,210,2
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)8,621,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)59,359,6
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
832410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5561
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
6880
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
52,353,1
Komunalni odpadki (kg/preb)
475347