Občina Luče

V predalpskem hribovju, pod pobočjem Raduhe, v Zgornje Savinjski dolini, leži manjša slovenska občina Luče. Sonaravno kmetijstvo, samotne kmetije po strmih pobočjih, kmečki turizem kažejo na način življenja tukajšnjih prebivalcev.

Luče

Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), CC JakobZ

Občina Luče je del savinjske statistične regije. Meri 110 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 59. mesto.

Statistični podatki za leto 2016 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2016 je imela občina približno 1.490 prebivalcev (približno 750 moških in 740 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 195. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 14 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (102 prebivalca na km2).

Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej negativen, znašal je -6,0. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je -3,4 (v Sloveniji 0,8).

Povprečna starost občanov je bila 43,0 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (42,9 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 127 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 125). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – kar je značilnost le redkih slovenskih občin – med ženskami manj takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena.

V občini je deloval 1 vrtec, obiskovalo pa ga je 43 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let jih je bilo 62 % vključenih v vrtec, kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (78 %). V tamkajšnji osnovni šoli se je v šolskem letu 2016/2017 izobraževalo približno 160 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 60 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 46 študentov in 17 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 39 študentov in 15 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 do 64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 58 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je manj od slovenskega povprečja (60 %).

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 11,0 % registriranih brezposelnih oseb, to je več od povprečja v državi (11,2 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 22 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 18 %.

V 2015 je bilo v občini 400 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 77 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna uporabna površina stanovanja je bila 95 m2.

Vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (54 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 12 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini z javnim odvozom zbranih 190 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 157 kg manj kot v celotni Sloveniji.

Glejte tudi:
Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2016 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)14102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,40,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,342,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)11,311,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)11,99,9
Podatki za leto 2016 Občina Slovenija
Površina km2109,5020.273
Število prebivalcev1.4902.064.241
Število zaposlenih oseb403824.485
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)844,641.030,16
Prihodek podjetij (1.000 EUR)34.44398.573.630