Občina Gorenja vas - Poljane

Občina leži v osrednjem delu Poljanske doline. Hribovski zaselki in samotne kmetije ponekod segajo tudi nad 1000 m visoko. Gospodarstvo sloni na predelovalni industriji.

Gorenja vas - Poljane

Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 29. 6. 2010), avtor SI-Ziga

Občina Gorenja vas - Poljane je del gorenjske statistične regije. Meri 153 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 38. mesto.

Statistični podatki za leto 2016 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2016 je imela občina približno 7.480 prebivalcev (približno 3.750 moških in 3.730 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 70. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 49 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (102 prebivalca na km2).

Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 0,1. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 9,4 (v Sloveniji 0,8).

Povprečna starost občanov je bila 38 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (42,9 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najmlajših – kar je značilnost le redkih slovenskih občin – večje od števila najstarejših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 68 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 125). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – kar je značilnost le redkih slovenskih občin – med ženskami manj takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena.

V občini je delovalo 5 vrtcev, obiskovalo pa jih je 404 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let jih je bilo 71 % vključenih v vrtec, kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (78 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2016/2017 izobraževalo približno 960 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 400 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 47 študentov in 15 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 39 študentov in 15 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 do 64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 65 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je več od slovenskega povprečja (60 %).

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 4,5 % registriranih brezposelnih oseb, to je manj od povprečja v državi (11,2 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 3 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 2 %.

V 2015 je bilo v občini 348 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 81 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna uporabna površina stanovanja je bila 104 m2.

Vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (55 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 11 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini z javnim odvozom zbranih 149 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 198 kg manj kot v celotni Sloveniji.

Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2016 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)49102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)9,40,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)38,042,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)4,511,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)10,69,9
Podatki za leto 2016 Občina Slovenija
Površina km2153,3020.273
Število prebivalcev7.4812.064.241
Število zaposlenih oseb1.666824.485
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)1.009,011.030,16
Prihodek podjetij (1.000 EUR)108.82398.573.630