Občina Ankaran

Ankaran je najmlajša slovenska občina, ki se s polotokom Debeli rtič naslanja na italijansko mejo. Zaradi ugodne klime se je tu razvilo zdravilišče za otroke in mladino, znana pa je tudi ortopedska bolnišnica Valdoltra.

Ankaran

Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 13. 6. 2017), Mrwho00tm

Občina Ankaran je del obalno-kraške statistične regije. Meri 8 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 211. mesto.

Statistični podatki za leto 2016 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2016 je imela občina približno 3.230 prebivalcev (približno 1.580 moških in 1.650 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 147. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine so živeli povprečno 403 prebivalci; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (102 prebivalca na km2).

Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej negativen, znašal je -3,7. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je -2,2 (v Sloveniji 0,8).

Povprečna starost občanov je bila 44,6 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (42,9 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 151 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 125). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.

V občini je deloval 1 vrtec, obiskovalo pa ga je 111 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1-5 let jih je bilo 84 % vključenih v vrtec, kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (78 %). V tamkašnji osnovni šoli se je v šolskem letu 2016/2017 izobraževalo približno 230 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 100 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 31 študentov in 13 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 39 študentov in 15 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 do 64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 63 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je več od slovenskega povprečja (60 %).

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 9 % registriranih brezposelnih oseb, to je manj od povprečja v državi (11,2 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 4 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 4 %.

V 2015 je bilo v občini 580 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 46 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna uporabna površina stanovanja je bila 68 m2.

Vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (58 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 10 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini z javnim odvozom zbranih 365 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 18 kg več kot v celotni Sloveniji.

Glejte tudi:
Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2016 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)403102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,20,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)44,642,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)9,011,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)9,59,9
Podatki za leto 2016 Občina Slovenija
Površina km2820.273
Število prebivalcev3.2272.064.241
Število zaposlenih oseb947824.485
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)992,701.030,16
Prihodek podjetij (1.000 EUR)59.41698.573.630