Občina Tišina

Pomursko občino Tišina sestavlja 12 naselij. Občina je pretežno kmetijska, vendar ima malo čistih kmetij, saj je kmetijstvo v glavnem dopolnilna dejavnost. Na področju občine je več gramoznic z bogatim ribjim zarodom.

Tišina

Vir: Občina Tišina (http://www.tisina.si, 7. 7. 2010), avtor Evelina Katalinić

Občina Tišina je del pomurske statistične regije. Meri 39 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 151. mesto.

Statistični podatki za leto 2016 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2016 je imela občina približno 4.030 prebivalcev (približno 2.000 moških in 2.030 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 120. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine so živeli povprečno 104 prebivalci; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (102 prebivalca na km2).

Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej negativen, znašal je -3,5. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je -7 (v Sloveniji 0,8).

Povprečna starost občanov je bila 43,4 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (42,9 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 128 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 125). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.

V občini sta delovala 2 vrtca, obiskovalo pa ju je 123 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let jih je bilo 83 % vključenih v vrtec, kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (78 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2016/2017 izobraževalo približno 300 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 150 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 34 študentov in 10 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 39 študentov in 15 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 do 64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 51 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je manj od slovenskega povprečja (60 %).

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 18,1 % registriranih brezposelnih oseb, to je več od povprečja v državi (11,2 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 12 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 10 %.

V 2015 je bilo v občini 332 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 84 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna uporabna površina stanovanja je bila 98 m2.

Vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (54 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 10 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini z javnim odvozom zbranih 228 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 119 kg manj kot v celotni Sloveniji.

Glejte tudi:
Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2016 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)104102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-7,00,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,442,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)18,111,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)10,29,9
Podatki za leto 2016 Občina Slovenija
Površina km238,8020.273
Število prebivalcev4.0282.064.241
Število zaposlenih oseb421824.485
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)926,581.030,16
Prihodek podjetij (1.000 EUR)15.71998.573.630