Občina Šentjernej

Občina Šentjernej leži v zahodnem delu Krške ravni. Zaradi ugodnih podnebnih pogojev je kmetijska pokrajina. Širše je znana po svojih sejmih, kartuzijanskem samostanu Pleterje, številnih običajih in obrteh ter prireditvah.

Šentjernej

Občina Šentjernej je del statistične regije jugovzhodna Slovenija. Meri 96 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 73. mesto.

Statistični podatki za leto 2016 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2016 je imela občina približno 7.020 prebivalcev (približno 3.520 moških in 3.490 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 75. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 73 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (102 prebivalca na km2).

Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 9,1. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 14,4 (v Sloveniji 0,8).

Povprečna starost občanov je bila 40,5 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (42,9 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najmlajših – kar je značilnost le redkih slovenskih občin – večje od števila najstarejših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 91 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 125). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – kar je značilnost le redkih slovenskih občin – med ženskami manj takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena.

V občini je deloval 1 vrtec, obiskovalo pa jih je 376 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let jih je bilo 79 % vključenih v vrtec, kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (78 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2016/2017 izobraževalo približno 650 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 290 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 39 študentov in 12 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 39 študentov in 15 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 do 64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 64 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je več od slovenskega povprečja (60 %).

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 8,2 % registriranih brezposelnih oseb, to je manj od povprečja v državi (11,2 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 2 % višja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa prav tako za približno 2 % višja.

V 2015 je bilo v občini 367 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 69 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna uporabna površina stanovanja je bila 88 m2.

Vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (56 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 10 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini z javnim odvozom zbranih 272 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 75 kg manj kot v celotni Sloveniji.

Glejte tudi:
Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2016 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)73102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)14,40,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,542,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)8,211,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)10,49,9
Podatki za leto 2016 Občina Slovenija
Površina km29620.273
Število prebivalcev7.0172.064.241
Število zaposlenih oseb1.975824.485
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)1.050,571.030,16
Prihodek podjetij (1.000 EUR)144.07798.573.630