Občina Šempeter - Vrtojba

Goriška občina leži na rodovitnem Šempetersko Vrtojbenskem polju. Sredozemsko podnebje omogoča pridelavo zgodnje zelenjave, sadja in cvetja. Šempeter in Vrtojba sta naselji občine, ki sobivata drugo z drugim.

Šempeter - Vrtojba

Vir: Občina Šempeter - Vrtojba (http://www.sempeter-vrtojba.si, 26. 6. 2010), arhiv Občine Šempeter - Vrtojba

Občina Šempeter - Vrtojba je del goriške statistične regije. Meri 14.9 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 205. mesto.

Statistični podatki za leto 2016 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2016 je imela občina približno 6.290 prebivalcev (približno 3.130 moških in 3.160 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 82. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 422 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (102 prebivalca na km2).

Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej negativen, znašal je -10,5. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je -6,4 (v Sloveniji 0,8).

Povprečna starost občanov je bila 44,9 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (42,9 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 160 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 125). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.

V občini je deloval 1 vrtec, obiskovalo pa ga je 283 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let jih je bilo 74 % vključenih v vrtec, kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (78 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2016/2017 izobraževalo približno 620 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 200 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 40 študentov in 16 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 39 študentov in 15 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 do 64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 61 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je več od slovenskega povprečja (60 %).

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 9,2 % registriranih brezposelnih oseb, to je manj od povprečja v državi (11,2 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 2 % višja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 5 %.

V 2015 je bilo v občini 395 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 76 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna uporabna površina stanovanja je bila 90 m2.

Vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (62 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 11 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini z javnim odvozom zbranih 535 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 188 kg več kot v celotni Sloveniji.

Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2016 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)422102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-6,40,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)44,942,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)9,211,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)11,19,9
Podatki za leto 2016 Občina Slovenija
Površina km214,9020.273
Število prebivalcev6.2862.064.241
Število zaposlenih oseb4.763824.485
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)1.077,381.030,16
Prihodek podjetij (1.000 EUR)495.69098.573.630