Občina Sodražica

Občina Sodražica sodi po površini med manjše in redkeje naseljene slovenske občine. Znana je po izdelavi suhe robe, kar je bilo tako v preteklosti kot je tudi danes možno zaradi obilice lesa v mešanih gozdovih na tem območju.

Sodražica

Vir: Občina Sodražica (http://www.sodrazica.si, 30. 6. 2010), arhiv Občine Sodražica

Občina Sodražica je del statistične regije jugovzhodna  Slovenija. Meri 50 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 133. mesto.

Statistični podatki za leto 2016 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2016 je imela občina približno 2.180 prebivalcev (približno 1.110 moških in 1.070 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 178. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 44 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (102 prebivalca na km2).

Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej negativen, znašal je -2,3. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je -1,4 (v Sloveniji 0,8).

Povprečna starost občanov je bila 42,3 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (42,9 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 114 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 125). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.

V občini je deloval 1 vrtec, obiskovalo pa ga je 143 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let jih je bilo 87 % vključenih v vrtec, kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (78 %). V tamkajšnji osnovni šoli se je v šolskem letu 2016/2017 izobraževalo približno 240 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 70 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 33 študentov in 16 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 39 študentov in 15 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 do 64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 64 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je več od slovenskega povprečja (60 %).

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 7,9 % registriranih brezposelnih oseb, to je manj od povprečja v državi (11,2 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 18 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 14 %.

V 2015 je bilo v občini 413 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 76 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna uporabna površina stanovanja je bila 99 m2.

Vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (53 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 10 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini z javnim odvozom zbranih 217 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 130 kg manj kot v celotni Sloveniji.

Glejte tudi:
Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2016 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)44102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,40,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,342,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)7,911,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)10,29,9
Podatki za leto 2016 Občina Slovenija
Površina km249,5020.273
Število prebivalcev2.1832.064.241
Število zaposlenih oseb403824.485
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)883,071.030,16
Prihodek podjetij (1.000 EUR)18.00998.573.630