Občina Slovenj Gradec

Slovenj Gradec je sedež edine koroške mestne občine ter upravno, gospodarsko, kulturno in prometno središče Mislinjske doline in Koroške nasploh. V smučarskem centru Kope se razvija zlasti zimski turizem.

Slovenj Gradec

Vir: RRA Koroška (http://www.koroška.si, 29. 6. 2010), avtor Tomo Jeseničnik

Občina Slovenj Gradec je del koroške statistične regije. Meri 174 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 29. mesto.

Statistični podatki za leto 2016 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2016 je imela občina približno 16.690 prebivalcev (približno 8.300 moških in 8.390 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 26. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 96 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (102 prebivalca na km2).

Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej negativen, znašal je -6,2. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je -5,9 (v Sloveniji 0,8).

Povprečna starost občanov je bila 42,4 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (42,9 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 113 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 125). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – kar je značilnost le redkih slovenskih občin – med ženskami manj takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena.

V občini je delovalo 8 vrtcev, obiskovalo pa jih je 705 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let jih je bilo 79 % vključenih v vrtec, kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (78 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2016/2017 izobraževalo približno 1.490 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 690 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 42 študentov in 17 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 39 študentov in 15 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 do 64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 60 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je enako slovenskemu povprečju.

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 10,6 % registriranih brezposelnih oseb, to je manj od povprečja v državi (11,2 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 7 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 6 %.

V 2015 je bilo v občini 357 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 67 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna uporabna površina stanovanja je bila 91 m2.

Vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (53 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 10 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini z javnim odvozom zbranih 277 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 70 kg manj kot v celotni Sloveniji.

Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2016 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)96102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-5,90,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,442,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)10,611,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)9,69,9
Podatki za leto 2016 Občina Slovenija
Površina km2173,7020.273
Število prebivalcev16.6862.064.241
Število zaposlenih oseb7.595824.485
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)971,761.030,16
Prihodek podjetij (1.000 EUR)569.57098.573.630