Občina Rečica ob Savinji

Rečica ob Savinji je ena mlajših in manjših slovenskih občin in sodi v savinjsko regijo. Med krajevne znamenitosti občinskega središča sodi sramotilni kamen, ki je edini v Zgornji Savinjski dolini.

Rečica ob Savinji

Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), avtor SI-Ziga

Občina Rečica ob Savinji je del savinjske statistične regije. Meri 30 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 179. mesto.

Statistični podatki za leto 2016 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2016 je imela občina približno 2.310 prebivalcev (približno 1.200 moških in 1.110 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 173. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 77 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (102 prebivalca na km2).

Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej negativen, znašal je -7,3. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je -8,6 (v Sloveniji 0,8).

Povprečna starost občanov je bila 43,4 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (42,9 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 128 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 125). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – kar je značilnost le redkih slovenskih občin – med ženskami manj takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena.

V občini je deloval 1 vrtec, obiskovalo pa ga je 88 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let jih je bilo 86 % vključenih v vrtec, kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (78 %). V tamkajšnji osnovni šoli se je v šolskem letu 2016/2017 izobraževalo približno 190 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 80 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 42 študentov in 16 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 39 študentov in 15 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 do 64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 62 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je več od slovenskega povprečja (60 %).

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 11,5 % registriranih brezposelnih oseb, to je več od povprečja v državi (11,2 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 30 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 26 %.

V 2015 je bilo v občini 352 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 76 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna uporabna površina stanovanja je bila 99 m2.

Vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (56 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 11 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini z javnim odvozom zbranih 248 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 99 kg manj kot v celotni Sloveniji.

Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2016 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)77102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-8,60,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,442,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)11,511,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)10,89,9
Podatki za leto 2016 Občina Slovenija
Površina km230,1020.273
Število prebivalcev2.3132.064.241
Število zaposlenih oseb553824.485
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)758,661.030,16
Prihodek podjetij (1.000 EUR)41.49298.573.630