Občina Podčetrtek

Obmejna občina s Hrvaško je izrazito turistična. Nosilec glavne turistične ponudbe so Terme Olimia, poleg njih so pomembni še samostan in lekarna Olimje ter vinogradniška in kletarska ponudba vinorodnega območja.

Podčetrtek

Vir: Gradovi.net (http://www.gradovi.net, 21. 6. 2010), avtor Gorazd Žagar

Občina Podčetrtek je del savinjske statistične regije. Meri 61 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 114. mesto.

Statistični podatki za leto 2016 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2016 je imela občina približno 3.320 prebivalcev (približno 1.700 moških in 1.630 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 143. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 55 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (102 prebivalca na km2).

Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 7,2. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 8,7 (v Sloveniji 0,8).

Povprečna starost občanov je bila 43,0 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (42,9 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 123 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 125). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.

V občini je deloval 1 vrtec, obiskovalo pa ga je 149 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let jih je bilo 83 % vključenih v vrtec, kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (78 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2016/2017 izobraževalo približno 280 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 130 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 40 študentov in 16 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 39 študentov in 15 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 do 64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 61 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je več od slovenskega povprečja (60 %).

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 11,6 % registriranih brezposelnih oseb, to je več od povprečja v državi (11,2 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 23 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 21 %.

V 2015 je bilo v občini 571 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 56 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna uporabna površina stanovanja je bila 75 m2.

Vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (57 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 11 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini z javnim odvozom zbranih 192 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 155 kg manj kot v celotni Sloveniji.

Glejte tudi:
Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2016 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)55102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)8,70,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,042,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)11,611,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)11,19,9
Podatki za leto 2016 Občina Slovenija
Površina km260,6020.273
Število prebivalcev3.3232.064.241
Število zaposlenih oseb1.073824.485
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)813,021.030,16
Prihodek podjetij (1.000 EUR)79.99298.573.630