Občina Odranci

Občina Odranci, na Dolinskem ob reki Muri, je najmanjša slovenska občina glede na površino. Pretežno je usmerjena v kmetijstvo, zlasti poljedelstvo in živinorejo. Razvojni programi so naravnani k doseganju trajnostnega razvoja občine.

Odranci

Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), CC Feri

Občina Odranci je del pomurske statistične regije. Meri 7 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 212. mesto.

Statistični podatki za leto 2016 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2016 je imela občina približno 1.630 prebivalcev (približno 810 moških in 820 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 192. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 237 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (102 prebivalca na km2).

Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 1,8. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je -3,7 (v Sloveniji 0,8).

Povprečna starost občanov je bila 41,9 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (42,9 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 113 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 125). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – kar je značilnost le redkih slovenskih občin – med ženskami manj takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena.

V občini je deloval 1 vrtec, obiskovalo pa ga je 61 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let jih je bilo 73 % vključenih v vrtec, kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (78 %). V tamkajšnji osnovni šoli se je v šolskem letu 2016/2017 izobraževalo približno 150 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 70 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 27 študentov in 8 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 39 študentov in 15 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 do 64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 58 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je manj od slovenskega povprečja (60 %).

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 13,7 % registriranih brezposelnih oseb, to je več od povprečja v državi (11,2 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 28 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 24 %.

V 2015 so bila v občini 304 stanovanja na 1.000 prebivalcev. Približno 84 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna uporabna površina stanovanja je bila 114 m2.

Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (47 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 9 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini z javnim odvozom zbranih 275 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 72 kg manj kot v celotni Sloveniji.

Glejte tudi:
Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2016 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)237102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,70,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,942,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)13,711,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)9,49,9
Podatki za leto 2016 Občina Slovenija
Površina km206,9020.273
Število prebivalcev1.6322.064.241
Število zaposlenih oseb1.044824.485
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)780,951.030,16
Prihodek podjetij (1.000 EUR)164.82098.573.630