Občina Miren - Kostanjevica

Obmejna občina z Italijo je del goriške regije. Del občine v Vipavski dolini s sadovnjaki, vrtovi in njivskimi površinami je poznan kot 'vrt Goriške'; drugi del pa sega v območje Krasa, kjer sta doma kraški pršut in teran.

Miren - Kostanjevica

Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 29. 6. 2010), avtor SI-Ziga

Občina Miren - Kostanjevica je del goriške statistične regije. Meri 63 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 109. mesto.

Statistični podatki za leto 2016 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2016 je imela občina približno 4.820 prebivalcev (približno 2.430 moških in 2.390 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 104. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 77 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (102 prebivalca na km2).

Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 3,1. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 2,3 (v Sloveniji 0,8).

Povprečna starost občanov je bila 44,3 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (42,9 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 145 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 125). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.

V občini je delovalo 5 vrtcev, obiskovalo pa jih je 209 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let jih je bilo 74 % vključenih v vrtec, kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (78 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2016/2017 izobraževalo približno 320 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 150 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 38 študentov in 13 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 39 študentov in 15 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 do 64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 58 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je manj od slovenskega povprečja (60 %).

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 9,5 % registriranih brezposelnih oseb, to je manj od povprečja v državi (11,2 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 11 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 8 %.

V 2015 so bila v občini404stanovanja na 1.000 prebivalcev. Približno 82 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna uporabna površina stanovanja je bila 94 m2.

Vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (65 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 11 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini z javnim odvozom zbranih 380 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 33 kg več kot v celotni Sloveniji.

Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2016 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)77102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,30,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)44,342,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)9,511,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)11,39,9
Podatki za leto 2016 Občina Slovenija
Površina km262,8020.273
Število prebivalcev4.8202.064.241
Število zaposlenih oseb1.050824.485
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)942,131.030,16
Prihodek podjetij (1.000 EUR)102.45198.573.630