Stanovanja v Sloveniji

Uravnotežena stanovanjska oskrba prebivalcev Slovenije je eden pomembnejših ciljev tako države kot lokalnih skupnosti. Podatki stanovanjskega sklada v Sloveniji predstavljajo za namen uresničevanja in spremljanja nacionalne in lokalnih stanovanjskih politik pomemben vir podatkov, hkrati pa so tudi osnova za različne ekonomsko-sociološke analize.

Podatki o vseh stanovanjih na območju Slovenije (naseljenih, nenaseljenih, za občasno uporabo) prikazujejo velikost, leto izgradnje ter kakovost in opremljenost stanovanj po posameznih letih. Od leta 2015 dalje so prikazani s podatki iz Registra nepremičnin (REN), pred tem pa so bili ocenjeni na podlagi kombinacije podatkov o stanovanjih, zbranih z Registrskim popisom prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v Republiki Sloveniji v letu 2011 ter podatkov, ki so se zbirali z rednimi statističnimi raziskovanji. Podatki o stanovanjih do vključno leta 2010 so bili ocenjeni na podlagi podatkov zbranih s Popisom prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v Republiki Sloveniji v letu 2002 in niso neposredno primerljivi s podatki, ocenjenimi na podlagi Registrskega popisa 2011.

Število na novo pridobljenih stanovanj je vsako leto ocenjeno na podlagi podatkov, zbranih s pomočjo vprašalnikov o dovoljenju za gradnjo stavb; na podlagi podatkov, pridobljenih z vprašalniki za rušitev ali spremembo namembnosti stanovanja pa so iz stanovanjskega sklada izločeni porušeni objekti ter stanovanja, ki so se prenehala uporabljati v stanovanjske namene. V bilanco stanovanjskega sklada so praviloma šteta samo dokončana stanovanja, v katerih so bila opravljena vsa gradbena, inštalacijska in obrtniška dela.