Spremenjena statistična definicija prebivalstva

V letu 2008 se je pri objavljanju demografskih podatkov uveljavila pomembna metodološka sprememba, ki se najbolj kaže pri prikazovanju in analiziranju podatkov na nižjih prostorskih ravneh – občinah in naseljih. Statistični Urad Republike Slovenije je namreč uveljavil novo definicijo prebivalstva. Po novi definiciji, ki je usklajena z definicijo prebivalstva in selivcev iz Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o statistikah skupnosti o selitvah in mednarodni zaščiti (Uredba (ES) št. 862/2007), namreč štejemo osebe, na naslovu začasnega prebivališča, če imajo poleg stalnega prebivališča za eno leto ali več prijavljeno tudi začasno prebivališče. Po stari definiciji smo te osebe šteli na naslovu stalnega prebivališča. 

Število prebivalcev je zaradi spremembe statistične definicije prebivalstva razmeroma najbolj naraslo v občinah, v katerih so ustanove, ki jim zakonodaja določa prijavno obveznost, kot so npr. domovi za starejše občane, zavodi za prestajanje kazni, zavodi za usposabljanje otrok, mladostnikov in drugih oseb z motnjami v razvoju in podobno. Glede na vrsto take ustanove se je statistično spremenila tudi starostna oz. spolna sestava prebivalstva teh naselij.