Kazalniki za leto 2015 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)95,4101,8
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,10,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,242,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
8,612,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,59,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,610
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,79,6
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,90,4
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,00,2
Indeks staranja116,1122,7
Indeks staranja za moške93,298,3
Indeks staranja za ženske140,6148,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)74,677,7
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3939
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)99,3100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)99,8100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
9,413,7
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
7,911,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)18,323,9
Stopnja delovne aktivnosti (%)61,258,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
388410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6461
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8580
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5252
Komunalni odpadki (kg/preb)
297315
Število prihodov turistov na 1.000 prebivalcev4.0741.904
Število prenočitev turistov na 1.000 prebivalcev9.7335.013
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj)16.43718.693