Kazalniki za leto 2015 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)53,2101,8
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,40,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,942,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
13,012,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,89,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,910
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,09,6
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,90,4
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,50,2
Indeks staranja108,3122,7
Indeks staranja za moške86,798,3
Indeks staranja za ženske131,4148,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)77,377,7
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4139
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)100,3100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)100,9100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
15,213,7
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
11,311,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)34,923,9
Stopnja delovne aktivnosti (%)60,158,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
400410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6161
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8480
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5352
Komunalni odpadki (kg/preb)
269315
Število prihodov turistov na 1.000 prebivalcev8251.904
Število prenočitev turistov na 1.000 prebivalcev2.6665.013
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj)17.94118.693