Kazalniki za leto 2015 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)78,2101,8
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,10,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,342,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
13,612,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,59,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,510
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,09,6
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,60,4
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,70,2
Indeks staranja129,1122,7
Indeks staranja za moške104,198,3
Indeks staranja za ženske155,1148,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)73,877,7
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3839
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)92,9100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)94,3100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
16,213,7
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
11,611,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)39,423,9
Stopnja delovne aktivnosti (%)58,558,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
418410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6161
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8280
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5452
Komunalni odpadki (kg/preb)
338315
Število prihodov turistov na 1.000 prebivalcev2.5501.904
Število prenočitev turistov na 1.000 prebivalcev8.5825.013
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj)15.61418.693